FİNANS

AKSİGORTA - AKGRT - Bilanço

  2019-6
VARLIKLAR 0
CARİ VARLIKLAR 4032556323
NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR 1938125078
Kasa 0
Alınan Çekler 0
Bankalar 1376873074
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 0
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları 561252004
Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 0
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR 1046806909
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 578632581
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar 26481451
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 439950589
Krediler 0
Krediler Karşılığı (-) 0
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar 1742288
Şirket Hissesi 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR 761769000
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 767885570
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) -22876687
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) -1596150
Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 30954
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 130322340
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) -111997027
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR 155006
Ortaklardan Alacaklar 0
İştiraklerden Alacaklar 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 0
Personelden Alacaklar 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar 155006
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0
DİĞER ALACAKLAR 12250007
Finansal Kiralama Alacakları 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) 0
Verilen Depozito ve Teminatlar 710404
Diğer Çeşitli Alacaklar 11539603
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-) 0
Şüpheli Diğer Alacaklar 0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) 0
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI 270226555
Ertelenmiş Üretim Giderleri 250506263
Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gelirleri 0
Gelir Tahakkukları 16334764
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler 3385528
DİĞER CARİ VARLIKLAR 3223768
Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar 22
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 3177955
Ertelenmiş Vergi Varlıkları 0
İş Avansları 0
Personele Verilen Avanslar 45791
Sayım Ve Tesellüm Noksanları 0
Diğer Çeşitli Cari Varlıklar 0
Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-) 0
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI 0
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR 0
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 0
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR 0
Ortaklardan Alacaklar 0
İştiraklerden Alacaklar 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 0
Personelden Alacaklar 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0
DİĞER ALACAKLAR 0
Finansal Kiralama Alacakları 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar 0
Diğer Çeşitli Alacaklar 0
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-) 0
Şüpheli Diğer Alacaklar 0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) 0
FİNANSAL VARLIKLAR 0
Bağlı Menkul Kıymetler 0
İştirakler 0
İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) 0
Bağlı Ortaklıklar 0
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-) 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-) 0
Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 0
Diğer Finansal Varlıklar 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0
MADDİ VARLIKLAR 53656554
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller 1598569
Makine Ve Teçhizatlar 0
Demirbaş Ve Tesisatlar 25574101
Motorlu Taşıtlar 2720001
Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) 21099827
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar 33797962
Birikmiş Amortismanlar (-) -31133906
Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil) 0
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR 58019678
Haklar 121203006
Şerefiye 0
Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler 0
Araştırma Ve Geliştirme Giderleri 0
Diğer Maddi Olmayan Varlıklar 0
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-) -66600051
Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar 3416723
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI 149980
Ertelenmiş Üretim Giderleri 0
Gelir Tahakkukları 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler 149980
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR 11897881
Efektif Yabancı Para Hesapları 0
Döviz Hesapları 0
Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 0
Ertelenmiş Vergi Varlıkları 11897881
Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-) 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-) 0
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI 123724093
TOPLAM VARLIKLAR 4156280416
YÜKÜMLÜLÜKLER 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 0
FİNANSAL BORÇLAR 244949496
Kredi Kuruluşlarına Borçlar 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 13749179
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) -7897156
Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri 0
Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) 239097473
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR 580255549
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 580255549
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR 204321
Ortaklara Borçlar 1143
İştiraklere Borçlar 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar 0
Personele Borçlar 203178
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar 0
DİĞER BORÇLAR 116950743
Alınan Depozito ve Teminatlar 609759
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK ya Borçlar 42675507
Diğer Çeşitli Borçlar 73665477
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-) 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI 2148736046
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net 1151680168
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 18439220
Matematik Karşılıklar - Net 0
Muallak Tazminat Karşılığı - Net 978598433
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net 18225
Diğer Teknik Karşılıklar - Net 0
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI 71837805
Ödenecek Vergi Ve Fonlar 27991878
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 206647
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler 0
Ödenecek Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülükler 4977
Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 59773559
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-) -16139256
Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR 65498498
Kıdem Tazminatı Karşılığı 0
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı 0
Maliyet Giderleri Karşılığı 65498498
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI 117306867
Ertelenmiş Üretim Gelirleri 116995065
Gider Tahahkkukları 0
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler 311802
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 235
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları 0
Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler 235
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI 3345739560
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 0
FİNANSAL BORÇLAR 26275135
Kredi Kuruluşlarına Borçlar 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 41551252
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) -15276117
Çıkarılmış Tahviller 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 0
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR 0
Ortaklara Borçlar 0
İştiraklere Borçlar 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar 0
Personele Borçlar 0
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar 0
DİĞER BORÇLAR 0
Alınan Depozito ve Teminatlar 0
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK ya Borçlar 0
Diğer Çeşitli Borçlar 0
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-) 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI 90942884
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net 0
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 0
Matematik Karşılıklar - Net 1452569
Muallak Tazminat Karşılığı - Net 0
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net 89490315
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI 0
Ödenecek Diğer Yükümlülükler 0
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler 0
Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR 7179124
Kıdem Tazminatı Karşılığı 7179124
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı 0
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI 0
Ertelenmiş Üretim Gelirleri 0
Gider Tahakkukları 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler 0
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI 124397143
ÖZSERMAYE 0
ÖZSERMAYE 0
ÖDENMİŞ SERMAYE 306000000
(Nominal) Sermaye 306000000
Ödenmemiş Sermaye (-) 0
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları 0
Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-) 0
Tescili Beklenen Sermaye 0
SERMAYE YEDEKLERİ 90989327
Hisse Senedi İhraç Primleri 0
Hisse Senedi İptal Karları 0
Sermayeye Eklenecek Satış Karları 90989327
Yabancı Para Çevirim Farkları 0
Diğer Sermaye Yedekleri 0
KAR YEDEKLERİ 34575973
Yasal Yedekler 45882288
Statü Yedekleri 62
Olağanüstü Yedekler 1018015
Özel Fonlar (Yedekler) -4313882
Finansal Varlıkların Değerlemesi -8010510
Diğer Kar Yedekleri 0
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI 86350467
Geçmiş Yıllar Karları 0
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-) 0
Geçmiş Yıllar Zararları (-) 0
Net Dönem Karı/Zararı 168227946
Dönem Net Karı 168227946
Dönem Net Zararı (-) 0
Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı 0
AZINLIK PAYLARI 0
ÖZSERMAYE TOPLAMI 686143713
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE 4156280416

Mynet'te Anlık olarak en çok
izlenen hisseler

Hisse Adı İzleyen Kişi

Döviz Çevirici

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.

Hacim verileri 15 dakika gecikmelidir.

BIST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın