FİNANS

ANADOLU HAYAT EMEK. - ANHYT - Bilanço

  2019-6
VARLIKLAR 0
CARİ VARLIKLAR 22527009706
NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR 435437695
Kasa 7478
Alınan Çekler 0
Bankalar 202365502
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -809972
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları 233874687
Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 0
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR 2538793509
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 673410698
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar 0
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 125466416
Krediler 23942692
Krediler Karşılığı (-) 0
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar 1720498511
Şirket Hissesi 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) -4524808
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR 19413720528
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 57607757
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) -2574
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) 37745371
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 19318369974
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 117996
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) -117996
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR 8670
Ortaklardan Alacaklar 0
İştiraklerden Alacaklar 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 0
Personelden Alacaklar 8670
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0
DİĞER ALACAKLAR 101781329
Finansal Kiralama Alacakları 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) 0
Verilen Depozito ve Teminatlar 89140
Diğer Çeşitli Alacaklar 101816000
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-) -123811
Şüpheli Diğer Alacaklar 0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) 0
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI 37244594
Ertelenmiş Üretim Giderleri 24773582
Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gelirleri 151883
Gelir Tahakkukları 0
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler 12319129
DİĞER CARİ VARLIKLAR 23381
Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 8414
Ertelenmiş Vergi Varlıkları 0
İş Avansları 14967
Personele Verilen Avanslar 0
Sayım Ve Tesellüm Noksanları 0
Diğer Çeşitli Cari Varlıklar 0
Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-) 0
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI 0
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR 0
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 0
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR 0
Ortaklardan Alacaklar 0
İştiraklerden Alacaklar 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 0
Personelden Alacaklar 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0
DİĞER ALACAKLAR 0
Finansal Kiralama Alacakları 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar 0
Diğer Çeşitli Alacaklar 0
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-) 0
Şüpheli Diğer Alacaklar 0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) 0
FİNANSAL VARLIKLAR 12762193
Bağlı Menkul Kıymetler 0
İştirakler 12762193
İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) 0
Bağlı Ortaklıklar 0
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-) 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-) 0
Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 0
Diğer Finansal Varlıklar 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0
MADDİ VARLIKLAR 235385173
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 145729755
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller 4700000
Makine Ve Teçhizatlar 51205019
Demirbaş Ve Tesisatlar 5921888
Motorlu Taşıtlar 502597
Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) 12898580
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar 54858669
Birikmiş Amortismanlar (-) -40431335
Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil) 0
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR 20021335
Haklar 84742130
Şerefiye 0
Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler 0
Araştırma Ve Geliştirme Giderleri 0
Diğer Maddi Olmayan Varlıklar 0
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-) -64720795
Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar 0
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI 2588477
Ertelenmiş Üretim Giderleri 0
Gelir Tahakkukları 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler 2588477
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR 4144139
Efektif Yabancı Para Hesapları 0
Döviz Hesapları 0
Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 0
Ertelenmiş Vergi Varlıkları 4144139
Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-) 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-) 0
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI 274901317
TOPLAM VARLIKLAR 22801911023
YÜKÜMLÜLÜKLER 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 0
FİNANSAL BORÇLAR 3272170
Kredi Kuruluşlarına Borçlar 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 8034485
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) -4762315
Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri 0
Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR 19688532711
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 22438299
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 4625437
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 19658933519
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 2535456
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR 244230
Ortaklara Borçlar 204583
İştiraklere Borçlar 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar 0
Personele Borçlar 39530
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar 117
DİĞER BORÇLAR 17458888
Alınan Depozito ve Teminatlar 951463
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK ya Borçlar 0
Diğer Çeşitli Borçlar 16507425
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-) 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI 1999758005
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net 40801351
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 0
Matematik Karşılıklar - Net 1843605461
Muallak Tazminat Karşılığı - Net 83823425
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net 362352
Diğer Teknik Karşılıklar - Net 31165416
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI 36424438
Ödenecek Vergi Ve Fonlar 13835943
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 3175266
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler 0
Ödenecek Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülükler 414
Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 51695000
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-) -32282185
Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR 25696200
Kıdem Tazminatı Karşılığı 0
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı 0
Maliyet Giderleri Karşılığı 25696200
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI 5563167
Ertelenmiş Üretim Gelirleri 708539
Gider Tahahkkukları 4853945
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler 683
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları 0
Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI 21776949809
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 0
FİNANSAL BORÇLAR 48781176
Kredi Kuruluşlarına Borçlar 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 100181123
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) -51399947
Çıkarılmış Tahviller 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 0
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR 0
Ortaklara Borçlar 0
İştiraklere Borçlar 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar 0
Personele Borçlar 0
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar 0
DİĞER BORÇLAR 0
Alınan Depozito ve Teminatlar 0
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK ya Borçlar 0
Diğer Çeşitli Borçlar 0
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-) 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI 0
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net 0
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 0
Matematik Karşılıklar - Net 0
Muallak Tazminat Karşılığı - Net 0
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI 0
Ödenecek Diğer Yükümlülükler 0
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler 0
Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR 20104004
Kıdem Tazminatı Karşılığı 20104004
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı 0
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI 0
Ertelenmiş Üretim Gelirleri 0
Gider Tahakkukları 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler 0
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI 68885180
ÖZSERMAYE 0
ÖZSERMAYE 0
ÖDENMİŞ SERMAYE 430000000
(Nominal) Sermaye 430000000
Ödenmemiş Sermaye (-) 0
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları 0
Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-) 0
Tescili Beklenen Sermaye 0
SERMAYE YEDEKLERİ 4714838
Hisse Senedi İhraç Primleri 0
Hisse Senedi İptal Karları 0
Sermayeye Eklenecek Satış Karları 4714838
Yabancı Para Çevirim Farkları 0
Diğer Sermaye Yedekleri 0
KAR YEDEKLERİ 285562645
Yasal Yedekler 170931830
Statü Yedekleri 52676523
Olağanüstü Yedekler 120044612
Özel Fonlar (Yedekler) 0
Finansal Varlıkların Değerlemesi -53549303
Diğer Kar Yedekleri -4541017
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI 93427413
Geçmiş Yıllar Karları 0
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-) 0
Geçmiş Yıllar Zararları (-) 0
Net Dönem Karı/Zararı 142371138
Dönem Net Karı 142371138
Dönem Net Zararı (-) 0
Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı 0
AZINLIK PAYLARI 0
ÖZSERMAYE TOPLAMI 956076034
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE 22801911023

Mynet'te Anlık olarak en çok
izlenen hisseler

Hisse Adı İzleyen Kişi

Döviz Çevirici

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.

Hacim verileri 15 dakika gecikmelidir.

BIST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın